Energetyczne

wiecej

Administracyjno-biurowe

wiecej

Informatyczne

wiecej

Kosmetyczne

wiecej

Zakończenie działalności Stowarzyszenia
W dniu 6.04.2017r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzysze...

12-4-2017 12:00

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu posiada bogatą historię oraz duże osiągnięcia w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Jest stowarzyszeniem o charakteche oświatowym i naukowo-technicznym. Celem statutowym Zakładu jest udział w realizacji programu edukacji narodowej w zakresie:
  • działalności opiekuńczo-wychowawczej,
  • kształcenia młodzieży i dorosłych,
  • dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników gost. narodowej, bezrobotnych, niepełnosprawnych i nauczycieli,
  • rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji.
Zakład Doskonalenia Zawodowego zakresem swojej działalności obejmuje województwo małopolskie. Prowadzi kształcenie w formach szkolnych dla młodzieży i dorosłych oraz w formach kursowych w kilkudziesięciu zawodach i specjalnościach. Jest organem prowadzącym dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest najstarszą firmą oświatową, obecną od ponad 90 lat na rynku usług edukacyjnych województwa małopolskiego.